Monday, February 26, 2024

唔熟唔食

語音檔案: 唔熟唔食
(左起:基哥、阿國)

基哥呼籲:歡迎聽眾在網上留言發表意見,或電郵至: [email protected] 給基哥,基哥願回應你在信仰、人生上所遇到的問題。

11