Tuesday, April 23, 2024

Vine Media

葡萄樹傳媒

神你名尊貴(CantonHymn)

神你名尊貴(CantonHymn)How Great is our God 神你名尊貴
原曲:Chris Tomlin
粵詞:Anthony Lee

榮光照遍萬里
君尊的 上主
願各族也 頌唱
各地也 頌唱
神你 光輝耀眼
連黑暗都避退
震動徹 萬邦
震動徹 萬邦

神你 名尊貴
高聲稱 讚 你 名尊貴
各方都可 看 見
神你 名尊貴

極 偉大 聖名
極 配受 頌揚
我滿心 讚頌
神你 名尊貴

從亙古到現今
權柄永遠屬你
歷世沒變 改
歷世沒變 改
神聖 三一 父親
與聖靈基_督
是永活救 贖主
永活救 贖主

127